Najważniejsze dokumentySprawozdanie Zarządu Bractwa Kurkowego w Poniecu z działalności Bractwa w okresie 2013 – 2014 r.

Poprzednie zebranie miało charakter zebrania sprawozdawczo – wyborczego, na którym członkowie Bractwa dokonali podsumowania trzyletniej działalności i wybrali władze na kadencje 2013 – 2016. Odbyło się ono w dniu 5 kwietnia 2013 r. Wybrano wówczas zarząd w składzie:
Prezes - Dariusz Kędziora
Wiceprezes – Jerzy Szwarczyński
Wiceprezes – Włodzimierz Kosik
Sekretarz – Grzegorz Wojciechowski
Skarbnik – Jan Łukasik
Strzelmistrz – Janusz Grześkowiak
Komendant – Paweł Sierakowski
Członek Zarządu – Marek Konieczny
Członek Zarządu – Grzegorz Pazdaj
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
Adam Przygoda – przewodniczący
Krzysztof Nowicki – członek
Kazimierz Musielak – członek
W skład Sądu Honorowego zostali wybrani:
Jacek Gilewski – przewodniczący
Maciej Pawlak – członek
Andrzej Zygmanowski – członek
Na zebraniu poprzednim dokonano również zmian w statucie Bractwa, w paragrafach: 10, 12, 17, 21, 22 pkt. 4, 23 pkt. 2. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto na posiedzeniu w dniu 10 maja 2013 r. dokonał zatwierdzenia tych zmian. ( sygnatura sprawy PO.IX NS-REJ.KRS/009831/13/821).
Zebranie sprawozdawczo – wyborcze uchwaliło plan pracy na lata 2013 – 2014, który został zrealizowany w sposób następujący.
1. Zrealizowano następujące imprezy brackie uwzględnione w terminarzu strzelań Okręgu Leszczyńskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractwa Strzeleckich RP:
a) W dniu 11 maja odbyło się doroczne strzelanie królewskie. Oprócz braci z Ponieca wzięli w nich udział bracia z Rawicza, Rydzyny, Włoszakowic, po raz pierwszy z Wrześni oraz osoby niezrzeszone. Oprócz strzelania królewskiego i książęcego, czyli młodzieżowego, odbyły się następujące konkurencje: strzelanie do tarczy brackiej, tarczy ustępującego króla Macieja Pawlaka, tarczy Pawła Sierakowskiego, o ryngraf przechodni ufundowany przez Jarosława Glonka. W sumie oddano strzały do 220 tarcz, a w strzelaniu do kura udział wzięło 28 osób. Królem kurkowym 2013 r. został Krzysztof Nowicki, natomiast księciem, czyli młodzieżowym mistrzem Bractwa Jakub Kędziora.
b) W dniu 22 czerwca odbyło się po raz pierwszy „Strzelanie na powitanie lata”, zaliczane do Grand Prix Okręgu Leszczyńskiego ZKBS RP. Sponsorem zawodów była firma „Cubato”, która ufundowała tarczę i nagrody. Drugą firmą, fundatorem tarczy była firma „Agi” z Pępowa. Oprócz tego walczono o tarczę Prezesa Bractwa Kurkowego w Poniecu Dariusza Kędziory i Bracką. Własną tarczę miały również panie, chociaż mogły także startować w pozostałych konkurencjach. Jak zwykle odbyło się tradycyjne strzelanie do kura. Oprócz braci z Ponieca uczestniczyli w nich goście z bractw w Borku Wielkopolskim, Jutrosinie, Rydzynie, Rawiczu, Włoszakowicach, Wrześni oraz osoby niezrzeszone. W sumie oddano strzały do 224 tarcz, natomiast do kura strzelały 32 osoby.
c) Strzelanie żniwne odbyło się zgodnie z planem w dniu 7 września 2013 r. Oprócz braci kurkowych z Ponieca wzięli nim udział członkowie bractw z Jutrosina, Rydzyny, Włoszakowic, Wrześni oraz osoby niezrzeszone. Najważniejszą konkurencją było strzelanie królewskie. W jego wyniku Królem Żniwnym 2013 został Marek Konieczny. Strzały oddano ogółem do 299 tarcz, strzelaniu do kura uczestniczyły 32 osoby. Startowano w następujących konkurencjach: strzelanie królewskie, strzelanie o tytuł księcia żniwnego, strzelanie o ryngraf przechodni Ścibora Ponieckiego, strzelanie do tarczy ustępującego króla Jarosława Glonka, strzelanie do tarczy Krzysztofa i Jakuba Boguszyńskich, strzelanie do tarczy sekretarza Bractwa Grzegorza Wojciechowskiego oraz do tarczy Brackiej.
2. W ramach realizacji imprez brackich o charakterze wewnętrznym odbyły się:
a) strzelanie niepodległościowe w dniu 10 listopada 2013 r. Główną nagroda była szabla ufundowana przez wiceprezesa Bractwa Jerzego Szwarczyńskiego. Strzelano również do Tarczy Niepodległościowej i losowej sponsorowanej przez Jana Raczkiewicza. Oczywiście zawody nie mogły obyć się bez tradycyjnego strzelania do kura.
W imprezie, oprócz ponieckich braci, udział wzięli goście z bractw w Rawiczu, Rydzynie, Wrześni i Włoszakowicach oraz osoby niezrzeszone. Oddano strzały do 169 tarcz, natomiast natomiast strzelaniu do kura udział wzięło 29 osób. Główną nagrodę – szablę , zdobył brat Jacek Gilewski.
b) Strzelania miesięczne w ramach rywalizacji o tytuł najlepszego strzelca Bractwa Kurkowego w Poniecu w sezonie 2012 – 2013. Rywalizacja rozpoczęła się w dniu 11 listopada 2012 r. z zakończyła się ostatni październikowym strzelaniem. Ogółem odbyło się 10 miesięcznych strzelań, w wyniku których wyłoniono najlepszych strzelców. Najlepszy wynik osiągnął Filip Kędziora z wynikiem 354 punktów. Drugie miejsce zajął Dariusz Kędziora (303 pkt.), a trzecie Jacek Gilewski (243 pkt.)
c) Planowana zabawa karnawałowa nie odbyła się z powodu zbyt małej liczby chętnych. Jest to jedyny niezrealizowany punkt planu. Natomiast ponadplanowo zostało zorganizowane w dniu 31 sierpnia 2013 r. spotkanie sponsorami fundatorami sztandaru. Spotkanie było wyrazem wdzięczności organizacji dla osób oraz instytucji, dzięki którym mogła się odbyć piękna uroczystość nadania sztandaru w dniu 3 września 2011 r. Dla gości zorganizowano na strzelnicy biesiadę i zabawę taneczną.
3. Zgodnie z planem bracia brali udział w różnych imprezach organizowanych przez inne bractwa. Ponadto delegacja Bractwa z pocztem sztandarowym wzięła udział w dniu 11 lipca 2013 r. w uroczystościach pogrzebowych ks. Henryka Marczewskiego, kapelana Zjednoczenia Bractw Kurkowych RP, które odbyły się w Borzęciczkach, Golejewku i Rawiczu.
4. Po raz pierwszy w tym okresie prowadzono rywalizację w ramach ponieckiego Grand Prix. Nagrody wręczono podczas strzelania niepodległościowego. Zwyciężył Aleksander Mitkowski z Wrześni.
5. W okresie sprawozdawczym prowadzono dalsze prace przy urządzaniu strzelnicy. Został ułożony chodnik z trylinki, wykonano schody z kostki brukowej, zbudowano pierwszy przechwyt oraz wkopano słupy pod drugi przechwyt, wykopano i zalano fundamenty do torów jezdnych wraz z konstrukcjami stalowymi, pokryto dach papą, wykonano przykrycie kominka oraz stół biesiadny. Dokładnego omówienia prac wykonanych na strzelnicy i dalszych zamierzeń dokona prezes Bractwa, brat Dariusz Kędziora w dalszej części zebrania.
6. Podobnie jak w latach ubiegłych Bractwo brało udział w gminnych obchodach świąt narodowych 3 Maja i 11 Listopada. Z okazji Święta Konstytucji 3 Maja Bractwo zorganizowało wspólnie z burmistrzem gminny turniej strzelecki. Mimo ulewnego deszczu na strzelnicy stawiło się 30 drużyn reprezentujących miasto Poniec, sołectwa, Urząd Miejski, Radę Miejską, zakłady pracy, organizacje społeczne, a także wystawione przez osoby prywatne. Rozegrano kilka konkurencji w strzelaniu z broni pneumatycznej: drużynowe o puchar burmistrza Ponieca Jacka Widyńskiego, indywidualne o puchar prezesa Bractwa Kurkowego w Poniecu Dariusza Kędziory, dla pań i dzieci. Odbyło się także tradycyjne strzelanie do kura.
Po trwających ponad 4 godziny zmaganiach wyłoniono zwycięzców. W kategorii drużynowej pierwsza trójka to:1. Firma „Dark” – stolarstwo meblowe. 2. Sołectwo Bogdanki. 3. Firma Gilewski. W kategorii strzelań indywidualnych pierwsze trzy miejsca zajęli: 1. Jerzy Szwarczyński. 2. Jacek Gilewski. 3. Krzysztof Pietrzak
7. Bractwo informuje cały czas o swoich działaniach i zamierzeniach na stronie internetowej pod adresem WWW.bractwokurkowe.poniec.pl na łamach miesięcznika „Wieści z gminy Poniec”. Informacje o działalności Bractwa są wysyłane do lokalnej prasy: „Życia Gostynia”, „ABC”, „Panoramy Leszczyńskiej”.
8. W latach 2013 – 2014 szeregi Bractwa wzrosły do 42 osób. Zostali przyjęci: Leszek Andrzejak, Krzysztof Boguszyński, Henryk Andrzejewski, Piotr Kuropka oraz jako kadeci: Jakub Konieczny, Maksymilian Kuropka, Mikołaj Kimasz. Dwóch braci trzeba było zgodnie z wymogami statutowymi skreślić z powodu braku aktywności i niepłacenia składek członkowskich.
9. Kilku braci otrzymało od Zjednoczenia za aktywną działalność na rzecz rozwoju Bractwa Krzyż Rycerski Orderu Zasługi. Wśród odznaczonych są: Dariusz Kędziora, Paweł Sierakowski, Jarosław Glonek, Jerzy Szwarczyński, Jacek Gilewski i Grzegorz Wojciechowski.

Opracował
Grzegorz Wojciechowski
Sekretarz Bractwa Kurkowego w Poniecu


Regulamin współzawodnictwa o tytuł najlepszego strzelca Bractwa Kurkowego w Poniecu na lata 2013 – 2014

1. Regulamin ma na celu wyłonienie najlepszego strzelca Bractwa Kurkowego w Poniecu na podstawie ilości zdobytych punktów w roku strzeleckim. Rok strzelecki rozpoczyna się Strzelaniem Niepodległościowym w dniu 10 listopada 2013 r., a kończy strzelaniem miesięcznym w październiku 2014 r. Podsumowanie roku strzeleckiego i rozdanie nagród będzie miało miejsce w dniu 10 listopada 2014 r.

2. Do klasyfikacji o tytuł najlepszego strzelca Bractwa Kurkowego w Poniecu zaliczają się wszystkie turnieje odbywane na strzelnicy brackiej w Poniecu i Strzelanie Niepodległościowe w restauracji „Kryształowa”.
3. Zawody strzeleckie dzielą się na kategorie:
a) I kategoria – strzelanie o tytuł Króla oraz Księcia Bractwa Kurkowego w Poniecu
b) II kategoria – strzelanie o tytuł Króla oraz Księcia Żniwnego Bractwa Kurkowego w Poniecu
c) III kategoria
- Strzelanie Niepodległościowe
- Strzelanie o szablę brata Jerzego Szwarczyńskiego
- Strzelanie o Ryngraf Ścibora Ponieckiego
- Strzelanie o Nagrodę Prezesa Dariusza Kędziory
-Strzelanie o Ryngraf Brata Jarosława Glonka

d) IV kategoria
- Wszystkie strzelania do tarcz sponsorowanych
- wszystkie strzelania miesięczne
4. Punktacja strzelań w poszczególnych kategoriach:
a) I kategoria – Strzelanie o tytuł Króla i Księcia Kurkowego
Ilość przyznanych punktów
1 miejsce – 17 pkt.
2 miejsce – 15 pkt.
3 miejsce – 13 pkt.
4 miejsce – 11 pkt.
5 miejsce – 9 pkt.
6. miejsce – 7 pkt.
7 miejsce – 5 pkt.
8 miejsce- 3 pkt.
9 miejsce – 2 pkt.
10 miejsce – 1 pkt.

b) II kategoria – Strzelanie o tytuł Króla i Księcia Żniwnego Bractwa Kurkowego w Poniecu
1 miejsce – 15
2 miejsce - 13
3 miejsce – 11
4 miejsce – 9
5 miejsce – 7
6 miejsce – 5
7 miejsce – 4
8 miejsce – 3
9 miejsce – 2
10 miejsce – 1

c ) III kategoria – Strzelanie Niepodległościowe, Strzelanie o szablę brata Jerego Szwarczyńskiego, Strzelanie o Ryngraf Ścibora Ponieckiego, Strzelanie o Ryngraf Jarosława Glonka, Strzelanie o Nagrodę Prezesa Dariusza Kędziory
W wymienionej kategorii punkty przyznaje się za kwalifikację do finału i miejsce zajęte w finale.
Osobom, które zakwalifikowały się do finału przyznawana jest następująca ilość punktów:
1 miejsce – 10 pkt.
2 miejsce – 9 pkt.
3 miejsce – 8 pkt.
4 miejsce – 7 pkt.
5 miejsce – 6 pkt.
6 miejsce – 5 pkt.
7 miejsce – 4 pkt.
8 miejsce – 3 pkt.
9 miejsce – 2 pkt.
10 miejsce – 1 pkt.
W wyniku strzelania finałowego przyznaje się następująca ilość punktów:
1 miejsce – 5
2 miejsce – 3
3 miejsce – 1

d) IV kategoria - Wszystkie strzelania do tarcz sponsorowanych i strzelania miesięczne.
W strzelaniach do tarcz sponsorowanych punkty otrzymują ci, strzelcy, którzy wchodzą do finału oraz ci, którzy zdobyli w finale trzy pierwsze miejsca. Punktacja jest następująca:
Za wejście do finału:
1 miejsce – 10 pkt.
2 miejsce – 9 pkt.
3 miejsce – 8 pkt.
4 miejsce – 7 pkt.
5 miejsce – 6 pkt.
6 miejsce – 5 pkt.
7 miejsce – 4 pkt.
8 miejsce – 3 pkt.
9 miejsce – 2 pkt.
10 miejsce – 1 pkt.
Za zdobycie miejsc w strzelaniu finałowym przyznaje się następującą ilość punktów:
1 miejsce – 3 pkt.
2 miejsce 2 pkt.
3 miejsce 1 pkt.
W strzelaniach miesięcznych punkty są przyznawane pierwszym z dziesięciu zawodników.
1 miejsce – 10 pkt.
2 miejsce – 9 pkt.
3 miejsce – 8 pkt.
4 miejsce – 7 pkt.
5 miejsce – 6 pkt.
6 miejsce – 5 pkt.
7 miejsce – 4 pkt.
8 miejsce – 3 pkt.
9 miejsce – 2 pkt.
10 miejsce - 1 pkt.

6. W każdym strzelaniu odbędzie się strzelanie do tarcz losowych.
W strzelaniach punkty są przyznawane pierwszym z dziesięciu zawodników.
1 miejsce – 10 pkt.
2 miejsce – 9 pkt.
3 miejsce – 8 pkt.
4 miejsce – 7 pkt.
5 miejsce – 6 pkt.
6 miejsce – 5 pkt.
7 miejsce – 4 pkt.
8 miejsce – 3 pkt.
9 miejsce – 2 pkt.
10 miejsce - 1 pkt.

7. Będą przyznawane również punkty za uczestnictwo w imprezach strzeleckich w następującej ilości
W strzelaniu królewskim – 4 pkt.
W strzelaniu o tytuł króla żniwnego – 3 pkt.
W strzelaniu Niepodległościowym i „Na powitanie lata” – 2 pkt.
W strzelaniu imieninowym – 1 pkt.
Punktacja za uczestnictwo będzie wliczana do ogólnej punktacji. Niezależnie od tego będzie podstawą do przyznania specjalnej nagrody dla najbardziej aktywnych braci.

8. W przypadku równej ilości punktów o lokacie decyduje miejsce zajęte w strzelaniu królewskim. Jeśli to nie rozstrzygnie, wówczas decyduje miejsce zajęte w strzelaniu o tytuł Króla Żniwnego. Jeśli i ono nie przyniesie rozstrzygnięcia, to wówczas decyduje miejsce zajęte w Strzelaniu Niepodległościowym. W tym przypadku decyduje punktacja z eliminacji.

9. Najlepszym strzelcem Bractwa Kurkowego w Poniecu zostaje ten brat, który zdobędzie najwięcej punktów w okresie trwania współzawodnictwa, które rozpoczyna się w dniu 10 listopada 2013 r., a kończy się strzelaniem miesięcznym w październiku 2014 r. Podsumowanie współzawodnictwa i rozdanie nagród nastąpi w dniu 10 listopada 2014 r, podczas Strzelania Niepodległościowego.

10. Tryb przyznawania punktów:
a) Po każdy strzelaniu sekretarz lub osoba pełniąca jego obowiązki przekazuje protokół strzelania i pozostałą dokumentację strzelmistrzowi.
b) Strzelmistrz wnosi dane do księgi strzelań
c) Punktacja zostaje podana do publicznej wiadomości na specjalnej tablicy, która będzie znajdować się na strzelnicy brackiej. Będzie ona również opublikowana na stronie internetowej Bractwa.

11. Wszelkie wątpliwości związane z regulaminem, przebiegiem zawodów, przyznaniem punktów rozstrzyga Zarząd Bractwa.

12. Regulamin może nadal obowiązywać w następnym sezonach strzeleckich. Mogą zostać do niego wniesione poprawki lub zostać całkowicie zmieniony decyzją zarządu po wysłuchaniu opinii ogółu członków Bractwa Kurkowego w Poniecu.

1 Sprawozdanie z działalności Bractwa Kurkowego w okresie 16 marca 2012 r. – 5 kwietnia 2013 r.
2 Sprawozdanie z działalności Bractwa Kurkowego 8.04.2011 - 16.03.2012
3 Sprawozdanie z działalności za okres 13.11.2009 - 08.04.2011